اختـیـاریـه جنـوبـی 145 مـتـر

7
اختـیـاریـه جنـوبـی آپارتـمـان ۱۴۵ مـتـر ۲ خوابـخوش نـقـشـه بـدون پرتـیـسـالـن پرده خور و بـزرگاشـپزخانـه بـزرگغرق در نـور و آفـتـابـدر بـهـتـریـن طبـقـه سـاختـمـانـلـوکـیـشـن دنـج و خلـوت دسـتـرسـی فـوق الـعادهـپلـان مـهـنـدسـی بـدون مـشـرفـدلـنـشـیـن و دلـبـازکـمـد دیـواری مـتـعدد و جادارفـرعی دنـج و مـشـجرواحدی خاصـمـدیـریـت قـوی سـاختـمـانـلـوکـیـشـن دنـج و دور از گذر مـلـک ارزنـده و زیـر قـیـمـت آنـچـه در ذهـن داریـدشـمـا لـایـق بـهـتـریـن هـا هـسـتـیـد مـشـاور تـخصـصـی مـنـطقـه بـا هـر بـودجه و سـلـیـقـه خانـم رهـا

آخریـن ویـدیـوهـا

بـبـقـرار

21 دقـیـقـه پیـش

لـاسـتـیـک مـدرن

30 دقـیـقـه پیـش