پورت گذاری در زمـان شـیـمـی درمـانـی چـه کـمـکـی بـه مـا مـی کـنـد ؟

9
دکـتـر فـرهـاد مـوسـی زاده فـلـوشـیـپ جراحی سـیـنـه یـکـی از ارزشـمـنـد تـریـن پزشـکـان کـشـورمـان در درمـان سـرطان سـیـنـه هـسـتـنـد کـه شـمـا مـی تـوانـیـد بـا خیـالـی آسـوده درمـان خود را بـه ایـشـان بـسـپاریـد ، بـرای دریـافـت وقـت مـشـاوره از ایـشـان بـا شـمـاره 43019 تـمـاس حاصـل فـرمـایـیـد .

آخریـن ویـدیـوهـا

لـگو DC + اسـتـوری

49 دقـیـقـه پیـش

فـیـلـم راه خانـه

49 دقـیـقـه پیـش