آنـونـس : گفـتـگو بـا سـارا مـیـرزایـی / در قـرنـطیـنـه چـه کـنـیـم تـا شـاد بـاشـیـم؟

22
در ایـن قـسـمـت از گفـتـگوهـای ایـنـتـرنـتـی هـرمـزگان تـی وی بـا سـارا مـیـرزایـی روانـشـنـاس و مـشـاور تـربـیـتـی در خصـوص اقـدامـاتـی کـه بـرای شـاد بـودن در قـرنـطیـنـه بـایـد انـجام داد بـه گفـتـگو نـشـسـتـیـم

آخریـن ویـدیـوهـا

سـلـام مـن جدیـدم

1 دقـیـقـه قـبـل

مـغذ مـتـفـکـر

2 دقـیـقـه پیـش

چـاپ سـیـتـک

2 دقـیـقـه پیـش

گوش ؤ نـگاه کـن

2 دقـیـقـه پیـش

کـلـیـپA

2 دقـیـقـه پیـش

واتـر اسـلـایـم پارت 3

2 دقـیـقـه پیـش

جنـگ اسـتـیـکـمـنـی

2 دقـیـقـه پیـش

فـرار اسـتـیـکـمـنـی

2 دقـیـقـه پیـش

تـقـدیـم بـه mr.molty

2 دقـیـقـه پیـش