بـرک دنـس خیـابـانـی، سـوخومـویـت ۴، بـانـکـوک، تـایـلـنـد

13
اسـمـش رقـص بـاشـه یـا ورزش مـهـم نـیـسـت. مـهـم ایـنـه کـه وقـتـی گروهـی از آدم هـا ایـن کـار رو انـجام مـی دهـنـد، شـمـا از آنـهـا چـشـم بـرنـمـی داریـد. حرکـات ویـژه آنـهـا بـسـیـار خاص و دیـدنـی اسـت. آنـهـا بـه خوبـی از کـاری بـایـد انـجام بـدهـنـد، بـر مـی آیـنـد. در آمـد مـشـخصـی نـدارنـد و بـه صـورت خیـابـانـی و پر انـرژی کـار خود را مـی کـنـنـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

فـنـاف سـاخت خودم

7 دقـیـقـه پیـش

خریـد اکـانـت nord vpn

8 دقـیـقـه پیـش

رکـسـانـا قـدیـمـی♡♡

13 دقـیـقـه پیـش

دسـت مـسـیـح در پابـجی

13 دقـیـقـه پیـش

هـانـده عشـقـم

13 دقـیـقـه پیـش

Parajanov 06

18 دقـیـقـه پیـش