مـقـایـسـه دوربـیـن هـواوی p40 pro و s20 ultra!!!

28
مـقـایـسـه کـیـفـیـت عکـاسـی و فـیـلـمـبـرداری تـو پرچـمـدار رو در شـب بـبـیـنـیـد و نـظرات خودتـون بـنـویـسـیـد حتـمـا

آخریـن ویـدیـوهـا

نـمـبـخَشـمـت

4 ثانـیـه پیـش

صـنـدلـی C100-526

8 دقـیـقـه پیـش

تـیـزر رادیـوم

8 دقـیـقـه پیـش

یـاد ps1 بـه خیـر

8 دقـیـقـه پیـش

ادعا مـمـنـون

9 دقـیـقـه پیـش