آمـوزش نـحوه ضـد عفـونـی کـردن مـیـوه هـا، سـبـزیـجات

60
آمـوزش نـحوه ضـد عفـونـی کـردن مـیـوه هـا، سـبـزیـجات و خشـکـبـارهـای خریـداری شـده در خانـه، بـه طوریـکـه ویـروس کـرونـا را کـامـل از بـیـن بـبـریـد!بـرای تـمـام گروهـهـای مـحلـی خانـوادگی و دوسـتـان خود ارسـال کـنـیـد!

آخریـن ویـدیـوهـا

فـاسـتـونـی جم

1 دقـیـقـه قـبـل

حیـوان هـا♡

1 دقـیـقـه قـبـل

تـبـلـت لـنـوو

2 دقـیـقـه پیـش

مـعرفـی سـازمـان Ashrae

2 دقـیـقـه پیـش