یـادداشـت هـای یـک زن خانـه دار - قـسـمـت ۸

24
ایـن مـجمـوعه دربـاره چـنـد خانـواده در یـک سـاختـمـان اسـت کـه نـسـبـت هـای نـزدیـکـی بـا یـکـدیـگر دارنـد و زوج اصـلـی خانـواده کـه شـقـایـق دهـقـان ( در نـقـش شـیـوا) و امـیـررضـا دلـاوری ( در نـقـش دکـتـر فـرزاد هـاتـف ) هـسـتـنـد بـار اصـلـی قـصـه را بـه دوش دارنـد. دهـقـان نـقـش زنـی را دارد کـه داسـتـان هـای روزانـه خود را در وبـلـاگش مـی نـویـسـد و مـردم بـرایـش نـظر مـی گذارنـد و بـه ایـن شـکـل نـوعی تـعامـل شـکـل مـی گیـرد.

آخریـن ویـدیـوهـا

خفـن عالـی

13 دقـیـقـه پیـش

یـه تـریـک شـات نـابـی

14 دقـیـقـه پیـش

مـی تـوانـم

14 دقـیـقـه پیـش

nightcore _ Hoodie

14 دقـیـقـه پیـش

فـیـلـم خارجی سـولـو

14 دقـیـقـه پیـش

آقـای راوی

14 دقـیـقـه پیـش