نـغمـه هـا - حسـن نـاهـیـد، عبـدالـوهـاب شـهـیـدی گفـتـگو و مـرور آثار

20
نـغمـه هـا - [مـوضـوع] مـوسـیـقـی [تـهـیـه کـنـنـده] حبـیـب الـلـه ذوالـفـقـاری [مـیـهـمـان] حسـن نـاهـیـد، عبـدالـوهـاب شـهـیـدی [خلـاصـه بـرنـامـه]در ایـن بـرنـامـهـدربـاره آثار آقـای حسـن نـاهـیـد و عبـدالـوهـاب شـهـیـدی گفـتـگو مـی شـود و چـنـد اثر آنـهـا نـیـز در فـواصـل بـرنـامـه پخش مـی شـود. زمـان پخش: 1398/1/7

آخریـن ویـدیـوهـا

گزیـده کـارتـون

1 دقـیـقـه قـبـل

پروژه بـرجام

6 دقـیـقـه پیـش

آشـپزی هـای الـبـرز

9 دقـیـقـه پیـش

سـاخت شـکـلـات کـاغذی

10 دقـیـقـه پیـش

آمـوزش خانـه ی بـاربـی

10 دقـیـقـه پیـش

کـشـمـش کـارتـونـی

10 دقـیـقـه پیـش

قـلـعه الـتـنـا

10 دقـیـقـه پیـش