نـسـخه کـامـل مـسـتـنـد آزادکـوه

18
مـسـتـنـد آزاد کـوه اولـیـن قـسـمـت از مـجمـوعه ی هـم نـورد مـی بـاشـد. ایـن مـجمـوعه بـه مـسـتـنـدهـای کـوهـنـوردی در الـبـرزیـسـت مـی پردازد و در ایـن قـسـمـت الـبـرز نـوردان بـه گشـایـش مـسـیـر گُرده ی شـمـال شـرقـی آزادکـوه، دومـیـن قـلـه ی بـلـنـد الـبـرز مـرکـزی بـه ارتـفـاع 4385 مـتـر مـی پردازنـد، مـسـیـری کـه در تـاریـخ کـوهـنـوردی مـعاصـر ایـران، قـبـل از کـوهـنـوردان الـبـرزیـسـت، پیـمـانـده ی دیـگری نـداشـتـه اسـت.از دیـگر ویـژگی هـای ایـن بـرنـامـه مـی تـوان بـه نـمـاهـای نـادیـده و خیـره کـنـنـده

آخریـن ویـدیـوهـا

36 روش پخت تـخم مـرغ !

12 دقـیـقـه پیـش

طرز تـهيه لـهـمـجون

12 دقـیـقـه پیـش

دودل

13 دقـیـقـه پیـش

لـامـبـورگیـنـی جذاب

13 دقـیـقـه پیـش

سـگ قـشـنـگ

13 دقـیـقـه پیـش

مـایـان علـیـا

13 دقـیـقـه پیـش

مـن اصـغر شـدم

14 دقـیـقـه پیـش