آمـوزش NLP بـه زبـان سـاده

12
https://tehrannlp.com/سـجاد زمـانـی مـسـتـر ان ال پی در ایـن ویـدئو بـه آمـوزش تـکـنـیـک nlp در مـحیـط کـار و بـرقـراری ارتـبـاط مـوثر مـی پردازد.آمـوزش دوره هـای اسـتـانـدارد و آکـادمـیـک ان ال پی در تـهـران کـرج شـیـراز اصـفـهـان مـشـهـد تـبـریـز بـا اعطای مـدرک

آخریـن ویـدیـوهـا

اسـتـوری کـوروش

32 دقـیـقـه پیـش

مـاسـک رفـع جوش

32 دقـیـقـه پیـش

مـازاد

32 دقـیـقـه پیـش

بـررسـی سـونـی Xperia 1 II

32 دقـیـقـه پیـش

تـوپ مـارکـت

32 دقـیـقـه پیـش

اسـتـوری رحلـت امـام

33 دقـیـقـه پیـش