چـالـش ورزش در خانـه روز سـیـزدهـم

15
در روزهـای خانـه نـشـیـنـی از سـلـامـت و تـنـدرسـتـی بـدن غافـل نـبـاشـیـم و بـا دنـبـال کـردن چـالـش سـالـم بـاش هـر روز در مـنـزل ورز کـنـیـم.فـائزه اسـمـاعیـلـیـان مـربـی رسـمـی ورزش تـی آر ایـکـس ایـران, 2 هـفـتـه تـمـریـنـات ورزشـی بـرای شـمـا آمـاده کـرده و امـروز روز سـیـزدهـم آن اسـت.ویـدیـوهـای گرم کـردن بـدن قـبـل از ورزش را ایـنـجا بـبـیـنـیـد.حرکـات کـشـشـی سـرد کـردن بـدن بـعد از ورزش را ایـنـجا بـبـیـنـیـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

فـاسـتـونـی جم

3 دقـیـقـه پیـش

حیـوان هـا♡

3 دقـیـقـه پیـش

تـبـلـت لـنـوو

4 دقـیـقـه پیـش

مـعرفـی سـازمـان Ashrae

4 دقـیـقـه پیـش