پویـانـمـایـی فـانـتـزی شـاهـزاده اژدهـا فـصـل 2 قـسـمـت 9 زیـرنـویـس فـارسـی آپارات

21
انـیـمـیـشـن شـاهـزاده اژدهـا (بـه انـگلـیـسـی: The Dragon Prince 2018) در مـورد کـشـف فـوق الـعاده ای اسـت کـه مـنـجر بـه اتـفـاقـات مـنـحصـربـفـردی مـی شـود. ایـن کـشـف فـوق الـعاده بـاعث مـی شـود کـه دو شـاهـزاده انـسـانـی و آدمـکـش فـرانـسـوی، بـا هـمـدیـگر تـیـم شـونـد و کـارهـای زیـادی را بـرای بـرگردانـدن صـلـح بـه سـرزمـیـن هـای مـتـخاصـم انـجام دهـنـد. ایـن انـیـمـیـشـن از جانـب سـازنـدگان آواتـار عرضـه شـده اسـت و داسـتـان حمـاسـی جذابـی را روایـت مـی کـنـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

فـاسـتـونـی جم

10 دقـیـقـه پیـش

حیـوان هـا♡

10 دقـیـقـه پیـش

تـبـلـت لـنـوو

11 دقـیـقـه پیـش

مـعرفـی سـازمـان Ashrae

11 دقـیـقـه پیـش