کـنـتـرل جمـعیـت تـوسـط سـیـسـتـم هـای اطلـاعاتـی آمـریـکـاCIA

20
چـطور کـنـتـرل جمـعیـت تـوسـط سـیـسـتـم هـای اطلـاعاتـی انـجام مـی شـود؟چـطور اسـتـراتـژی حفـظ ثبـات خود و بـی ثبـات سـازی کـشـورهـای دیـگر تـوسـط CIA از طریـق اسـتـفـاده از مـواد مـخدر انـجام مـی شـود؟CIA چـطور مـنـابـع مـالـی مـورد نـیـاز خود را تـعمـیـن مـیـکـنـد؟نـقـش #حقـوق_بـشـر در بـی ثبـاتـی کـشـورهـای دیـگر چـیـسـت؟جلـسـه ۶۵ کـلـبـه کـرامـت تـوسـط اسـتـاد #حسـن_عبـاسـیـسـوال مـن ایـنـه کـه آیـا CIA کـه بـا مـواد مـخدر سـالـهـا جهـان رو بـی ثبـات کـرده امـروز نـمـی تـوانـد مـتـهـم اصـلـی بـی ثبـاتـی ازطری

آخریـن ویـدیـوهـا

خفـن عالـی

5 دقـیـقـه پیـش

مـی تـوانـم

6 دقـیـقـه پیـش

nightcore _ Hoodie

6 دقـیـقـه پیـش

فـیـلـم خارجی سـولـو

6 دقـیـقـه پیـش

آقـای راوی

6 دقـیـقـه پیـش