کـارتـون^^سـگهـای نـگهـبـان^^قـسـمـت41

101
در مـورد شـش سـگ اسـت کـه مـامـوریـت نـجات مـردم و جامـعه را دارنـد و بـه پسـری بـه اسـم رایـدر کـمـک مـیـکـنـنـد. هـرکـدام از سـگهـا قـابـلـیـت و مـهـارت خود را دارنـد کـه در عمـلـیـات هـای نـجات از آن اسـتـفـاده مـیـکـنـنـد ولـی آنـهـا ایـن را مـیـدانـنـد کـه غیـر از کـمـک بـه دیـگران بـایـد خنـده و بـازی را فـرامـوشـش نـکـنـنـد...

آخریـن ویـدیـوهـا

کـپی مـمـنـوع_______________

2 دقـیـقـه پیـش

پرنـده و کـفـشـدوزک

2 دقـیـقـه پیـش

سـبـد خریـد

2 دقـیـقـه پیـش

ربـات شـیـمـیـدان

4 دقـیـقـه پیـش