آمـوزش امـنـیـت وردپرس بـا افـزونـه All In One Wp Security

84
اين افـزونـه چـنـدين افـزونـه امـنيتي رو در خودش جاي داده، کـه بـا نـصـب و فـراگيري اين آمـوزش بـه راحتي قـادرخواهيد بـود کـه سـايت خودتـون رو از لـحاظ امـنيت تـوانـمـنـد کـنيد .

ویـدیـوهـای مـرتـبـط

آخریـن ویـدیـوهـا

^^اتـاق ورونـیـکـا ^^

28 ثانـیـه پیـش

دزدی هـای سـریـع

1 دقـیـقـه قـبـل

رازبـقـا گوسـفـنـد

1 دقـیـقـه قـبـل

Ben Fero - Yaylan - konser

2 دقـیـقـه پیـش

امـپراطور ارکـسـت

2 دقـیـقـه پیـش

ویـدیـو طنـز گلـمـمـد

3 دقـیـقـه پیـش

جمـلـه ای حکـیـمـانـه

5 دقـیـقـه پیـش

گیـگول

6 دقـیـقـه پیـش