جراحی دیـسـک کـمـر - دکـتـر حسـام عبـدالـحسـیـن پور

79
در ایـن ویـدئو دکـتـر حسـام عبـدالـحسـیـن پور مـتـخصـص جراحی مـغز و اعصـاب تـوصـیـه هـایـی را بـه کـسـانـی کـه تـحت عمـل مـیـکـرودیـسـکـکـتـومـی قـرار گرفـتـه انـد مـی کـنـد.

آخریـن ویـدیـوهـا

درود بـه غیـرتـت

2 دقـیـقـه پیـش

کـائت خودمـونـی4

3 دقـیـقـه پیـش

پیـک سـلـامـت

3 دقـیـقـه پیـش

تـولـیـد جعبـه چـوبـی

3 دقـیـقـه پیـش

فـرشـتـه ٤٢٠ مـتـر

3 دقـیـقـه پیـش

آیـیـن نـامـه 99

3 دقـیـقـه پیـش

مـوش گیـری

4 دقـیـقـه پیـش

اخبـار تـرافـیـکـی

4 دقـیـقـه پیـش

رومـانـوف سيب زميني

5 دقـیـقـه پیـش